Principii / Valori

Adicția este o boală. O boală care limitează capacitatea și disponibilitatea ființei umane de a beneficia de drepturile sale și uneori, din păcate,favorizează încălcarea drepturilor altor ființe umane.
Principile de bază ale asociației urmăresc respectarea drepturilor fundamentale ale omului și îmbunătațirea calității vieții. De aceea, amintim în acest context că:

Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune și conștiință și trebuie să se comporte unii față de alții în spiritul fraternității.

Fiecare om are toate drepturile și libertățile fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.

Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale.

Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiintă și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cît și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.  

Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerile lui.

În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare om nu este supus decît numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților altora și ca să fie satisfăcute justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică.

Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale.